Kết quả khảo sát ngoại ngữ theo chuẩn đầu ra khóa tốt nghiệp 2016 đợt kiểm tra tháng 12 năm 2016